Rabbi Epstein’s drasha Shabbat Re’eh 23 August 2014

SHABBAT PARSHAT RE’EH – 5774 – 2014